Доступ до публічної інформації

Де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи

Необхідні запитувачам форми і бланки установи надаються у відділі документообігу та звернень громадян апарату районної державної адміністрації, що за адресою: смт Кельменці  пл.Центральна,2, каб.1, 2.

Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Кельменецька районна державна адміністрація

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження районної

державної  адміністрації

14.01.2020 №16

Порядок

доступу до публічної інформації, розпорядником якої є

Кельменецька районна державна адміністрація

 

1. Цей Порядок регулює відносини, пов’язані зі складанням та поданням запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є районна державна адміністрація, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та не поширюється на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються Законом України «Про звернення громадян».

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про доступ до публічної інформації».

3. Відділу документообігу та зверненнь громадян апарату райдержадміністрації забезпечити ведення обліку публічної інформації, що перебуває у володінні Кельменецької районної державної адміністрації за формою, згідно додатку №1

4. Відповідно до ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

5. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запит подається в усній, письмовій чи іншій формі на вибір запитувача (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) за формою згідно з додатком.

6. Запит на інформацію має містити:

1) Ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є.

2) Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.

3) Підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

7. Всі запити на публічну інформацію, які надходять до районної державної адміністрації, подаються на реєстрацію до відділу документообігу та звернень громадян апарату районної державної адміністрації  або за телефоном, факсом 2-05-80 чи електронною поштою - [email protected].

8. Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

9. Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси або інших вимог, встановлених ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

10. Якщо запит на публічну інформацію, який надійшов до районної державної адміністрації, містить одночасно і запит на публічну інформацію, і звернення громадян, то публічна інформація надається районною державною

2

адміністрацією відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», а відповідь на інші питання надається відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

11. Залежно від змісту запиту, згідно з резолюцією, він подається першому заступнику голови, керівнику апарату районної державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків). Виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Відповідь реєструється у відділі документообігу та звернень громадян апарату районної державної адміністрації і надсилається адресату.

12. Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк встановлюється розпорядженням районної державної адміністрації в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

13. Відповідь на запит на інформацію надається районною державною адміністрацією не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

14. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

15. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

16. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, районна державна адміністрація може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

17. У разі, коли районна державна адміністрація, відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про місцеві державні адміністрації», не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені у ст. 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а також, стосовно інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб, у задоволенні запиту на інформацію відмовляється, про що запитувач повідомляється письмово.

18. Якщо районній державній адміністрації відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується належному розпоряднику інформації разом із супровідним листом з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік

строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

3

19. Вся запитувана інформація розглядається на предмет її належності до відкритої або інформації з обмеженим доступом. Публічна інформація є відкритою, крім віднесеної Законом України «Про доступ до публічної інформації» до інформації з обмеженим доступом.

20. Згідно частин п’ятої, шостої, сьомої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», частини третьої статті 13, частини другої статті 14, частини четвертої статті 21 Закону України «Про інформацію» є відкритою і не може бути обмеженою в доступі така інформація (документи, що її містять):

1) про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно (зокрема стосовно оплати праці державних службовців). Якщо надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину, то для визначення допустимості надання такої інформації  застосовується процедура, передбачена статтею 6 Закону  України «Про доступ до публічної інформації»;  

2) інформація про вплив товару (роботи, послуги) на життя, здоров'я людини;

3) про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту;

4) про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні ситуації, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці людей;

5) про стан здоров'я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти і культури населення;

6) про факти порушення прав і свобод людини й громадянина;

7) про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб;

8) інші відомості, доступ до яких не може бути обмежено відповідно до законів та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Уся відкрита інформація повинна безумовно надаватися за запитами.

21. Відомостями, що не містять ознак публічної інформації є:

1) інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством;

2) інформація, яка отримана або створена при листуванні райдержадміністрації з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами;

3) внутрівідомча службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності

 

4

райдержадміністрації, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

22. Доступ до публічної інформації про діяльність райдержадміністрації обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом.

Публічною інформацією з обмеженим доступом у райдержадміністрації є:

1) конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;

2) таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю;

3) службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф «Для службового користування».

23. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування», затверджується розпорядженням райдержадміністрації за пропозиціями експертної комісії з проведення експертизи цінності документів апарату райдержадміністрації (далі - комісія).

24. Комісією здійснюється попередній розгляд документів, інших матеріальних носіїв інформації з грифом обмеження доступу «Для службового користування» з метою ознайомлення з ними фізичних, юридичних осіб, об’єднань громадян без статусу юридичної особи та передавання їм таких матеріалів.

25. Публічна інформація з обмеженим доступом (документ, що її містить), щодо якої надійшов запит, підлягає розгляду на предмет існування на цей момент формальних підстав для обмеження доступу до неї (можливість закінчення строків засекречення, скасування законодавчих норм про обмеження доступу, прийняття рішення або початок публічного обговорення у випадках, визначених абзацом першим частини першої статті 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації»). У разі відсутності на момент розгляду таких формальних підстав для обмеження доступу до інформації вона підлягає наданню на запит (частина 4 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

26. Якщо формальні підстави продовжують існувати, застосовується процедура трискладового тесту – зважування необхідності обмежити доступ до інформації порівняно із суспільною потребою в її поширенні (наданні на запит).

 

 

5

Доступ до публічної інформації обмежується (інформація на запит не надається) відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», якщо наявні всі три нижче вказані умови одночасно:

1) обмеження доступу захищає виключно один з таких інтересів (законні інтереси): національна безпека, територіальна цілісність, громадський порядок, запобігання заворушенням чи злочинам, охорона здоров'я населення, захист репутації або прав інших людей, запобігання розголошенню конфіденційно одержаної інформації, підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

3) шкода від надання на запит такої інформації переважає конкуруючий суспільний інтерес в її отриманні.

В процесі застосування процедури трискладового тесту мають враховуватися доводи запитувача з приводу того, чому на його думку конкуруючий суспільний інтерес в отриманні інформації з обмеженим доступом за запитом переважає законний інтерес обмежити доступ до неї (за наявності таких доводів).

При здійсненні аналізу допустимості надання інформації на запит (реалізація процедури трискладового тесту) використовується практика Європейського суду з прав людини, зокрема по статтях 8 і 10 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод, в частині визначення Судом, яке з суб’єктивних прав (інтересів) має пріоритет.

27. Відповідно до частини другої статті 29 Закону України «Про інформацію» предметом суспільного інтересу вважається інформація, яка свідчить про загрозу державному суверенітету, територіальній цілісності України; забезпечує реалізацію конституційних прав, свобод і обов'язків; свідчить про можливість порушення прав людини, введення громадськості в оману, про шкідливі екологічні та інші негативні наслідки діяльності (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб тощо.

Перевага конкуруючого суспільного інтересу над законними інтересами зобов’язує до надання запитуваної інформації та зняття з неї статусу інформації з обмеженим доступом.

Рішення про надання на запит інформації з обмеженим доступом та зняття з неї відповідного статусу оформляється на підставі пропозиції комісії райдержадміністрації доповідною запискою на ім’я голови райдержадміністрації й погоджується з ним.

28. У разі коли прийнято рішення про надання на запит інформації з обмеженим доступом після застосування процедури трискладового тесту, а обмеження доступу до інформації захищало права (інтереси) третьої особи, яка є особою приватного права (напр. надано конфіденційну інформацію такої особи, що перебувала у володінні розпорядника; розкрито певну таємницю щодо неї – лікарську, банківську тощо) – третій особі райдержадміністрацією надсилається письмове повідомлення про такий факт розкриття інформації. У повідомленні вказується виключно наступна інформація: запитувач, дата задоволення його запиту, обґрунтування переважання конкуруючого

6

суспільного інтересу над законним, повні найменування вищестоящого органу (за наявності) та адміністративного суду, до яких можна оскаржити розкриття інформації, їхні адреси, строки оскарження. Таке повідомлення підписує відповідальний працівник райдержадміністрації з проставлянням дати підписання; повідомлення надсилається в день надіслання відповіді на запит, якою розкрито відповідну інформацію.

Вказане повідомлення не надсилається, якщо третя особа не відома або відсутня інформація про її адресу для листування.

29. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

30. Оскарження рішень,  дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

 

Керівник апарату районної                                                           

державної адміністрації                                                               Еліна ПЕТІЧЕНКО

 

Порядок подання запитів на публічну інформацію

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень. Надання публічної інформації здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Розпорядженням Кельменецької  райдержадміністрації №16 від 14 січня 2020 року «Про удосконалення заходів щодо забезпечення доступу до публічної інформації в районній державній адміністрації» в районній державній адміністрації визначено структурний підрозділ, відповідальний за доступ до публічної інформації за запитами на інфрпмацію, що надходять до районної державної адміністрації.  та розроблено "Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Кельменецька районна державна адміністрація».

Надання публічної інформації Кельменецькою районною державною адміністрацією здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) прізвище, ім'я, по батькові (для юридичної особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи - найменування) запитувача;

2) поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

3) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

4) підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

Для оформлення інформаційного запиту

Всі запити на публічну інформацію, які надходять до районної державної адміністрації, подаються на реєстрацію до відділу документообігу та звернень громадян апарату районної державної адміністрації

або за телефоном, факсом 2-05-80

електронною поштою - [email protected].

письмово: 60100   смт Кельменці  пл.Центральна. 2     Кельменецька РДА

 

Нормативні документи

 • Нормативні документи

Розпорядження «Про затвердження порядку обліку запитів на інформацію в обласній державній адміністрації»

Розпорядження «Про удосконалення заходів щодо забезпечення доступу до публічної інформації в обласній державній адміністрації»

Закон України Про доступ до публічної інформації

Про затвердження Порядку складання та подання запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Чернівецька обласна державна адміністрація, та форми запиту на інформацію

Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, розпорядником якої є Чернівецька обласна державна адміністрація

Про затвердження Порядку обліку запитів на інформацію в обласній державній адміністрації

Про удосконалення заходів щодо забезпечення доступу до публічної інформації в обласній державній адміністрації

Про удосконалення заходів щодо забезпечення доступу до публічної інформації в районній державній адміністрації

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно з Законом «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Облік публічної інформації

Відповідальні особи, що забезпечують доступ до публічної інформації

 • Відповідальним за доступ до публічної інформації

Відповідно до розпорядження Кельменецької районної державної адміністрації від 14.01.2020 №16 "Про удосконалення заходів щодо забезпечення доступу до публічної інформації в районній державній адміністрації "відділ документообігу та звернень громадян апарату райдержадміністрації визначено відповідальним за доступ до публічної інформації за запитами на інформацію, що надходять до районної державної адміністрації.

 

№п/п

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Телефон

(роб., моб.)

1

Антонюк Інна Іванівна

Начальник відділу

(232) 2-05-80

 

2

Туржанський Сергій Вікторович

Головний спеціаліст

(232) 2-05-80

 

Звіти та поширені відповіді

 • Звіт про кількість запитів на інформацію в Кельменецьку райдержадміністрацію за січень-березень 2019 року
 • Звіт про кількість запитів на інформацію в Кельменецьку райдержадміністрацію за січень-грудень 2018 року
 • Звіт про кількість запитів на інформацію в Дністровську райдержадміністрацію за січень-червень 2021 року
 • Звіт про кількість запитів на інформацію в Дністровську райдержадміністрацію за січень-березень 2021 року
 • Звіт про кількість запитів на інформацію в Кельменецьку райдержадміністрацію за січень-березень 2020 року
 • Звіт про кількість запитів на інформацію в Кельменецьку райдержадміністрацію за січень-червень 2020 року
 • Звіт про кількість запитів на інформацію в Кельменецьку райдержадміністрацію за січень-вересень 2020 року
 • Звіт про кількість запитів на інформацію в Кельменецьку райдержадміністрацію за січень-грудень 2019 року
 • Звіт про кількість запитів на інформацію в Кельменецьку райдержадміністрацію за січень-червень 2019 року
 • Звіт про кількість запитів на інформацію в Кельменецьку райдержадміністрацію за січень-грудень 2020 року

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» протягом I кварталу 2019 року забезпечено розгляд 4 інформаційних запитів до Кельменецької районної державної адміністрації, що в порівняні із І кварталом 2018 року на 2 запити менше. За січень-березень 2018 року електронною поштою подано 3 запити, 1 –  особисто. Від юридичних осіб надійшло 3 запити, що складає 75% від загальної кількості, від фізичних осіб - 1 запит або 25%.

         У запитах запитувалася інформація про відшкодування з обласного бюджету за пільгові перевезення пасажирів; про контактні дані агрофірм і фермерських господарств району; про ОСББ «Сагайдачного 76»; розклад руху приміських автобусів в межах району.

Всі інформаційні запити були розглянуті згідно вимог чинного законодавства.

 

 

Начальник відділу з питань

внутрішньої політики, організаційної роботи

та доступу до публічної інформації  апарату

районної державної  адміністрації                                                           І.Раренко

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» протягом 2018 року забезпечено розгляд 25 інформаційних запитів до Кельменецької районної державної адміністрації, що в порівняні із аналогічним періодом 2017 року на 5 запитів більше.  За 2018 року електронною поштою подано 22 запити, поштовим зв’язком – 3. Від фізичних осіб отримано 5 запитів, що становить 20 % від загальної кількості отриманих запитів у звітний період, від юридичних осіб - 15 запитів, або 60%, від об’єднань громадян - 5 запитів, що складає 20%.

         Всі інформаційні запити були розглянуті та на всі запити надано відповіді. Найчастіше зверталися стосовно питань соціально-економічної, суспільно-політичної та  статистичної інформації.

 

 

Начальник відділу з питань

внутрішньої політики, організаційної роботи

та доступу до публічної інформації  апарату

районної державної  адміністрації                                                           І.Раренко

ЗВІТ

про кількість запитів на інформацію в

Дністровську райдержадміністрацію за січень-червень 2021 року

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» за перше півріччя 2021 року забезпечено розгляд 5 інформаційних запитів до районної державної адміністрації з них: від юридичних осіб - 2 запити,  від фізичних осіб - 3 запити, які надійшли на електронну пошту.

         У запитах запитувалася інформація: щодо капітального ремонту водопровідної мережі с. Подвірївка; переліку дитячих та спортивних майданчиків на 2020 рік;  щодо господарств району;   використання залишків коштів освітньої субвенції на закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу в закладах загальної середньої освіти відповідно Постанови КМУ від 04.11.2020 №1064; щодо проведення наради з питань ремонтних робіт на дорогах загального користування в м. Хотин, розглянутих на нараді питань, запрошених на нараду посадових осіб та громадських діячів.

Всі інформаційні запити було розглянуто згідно вимог чинного законодавства.

 

 

Головний спеціаліст відділу

документообігу та звернень

громадян апарату районної

державної  адміністрації                                                             Інна ГОРБАТЮК

 

          ЗВІТ

про кількість запитів на інформацію в

Дністровську райдержадміністрацію за січень-березень 2021 року

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» за перший квартал 2021 року забезпечено розгляд 4 інформаційних запитів до районної державної адміністрації з них: від юридичних осіб - 2 запити,  від фізичних осіб - 2 запити, які надійшли на електронну пошту.

         У запитах запитувалася інформація: щодо капітального ремонту водопровідної мережі с. Подвір’ївка; переліку дитячих та спортивних майданчиків на 2020 рік;  щодо господарств району;   використання залишків коштів освітньої субвенції на закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу в закладах загальної середньої освіти відповідно Постанови КМУ від 04.11.2020 №1064.

Всі інформаційні запити було розглянуто згідно вимог чинного законодавства.

 

 

Головний спеціаліст відділу

документообігу та звернень

громадян апарату районної

державної  адміністрації                                                             Інна ГОРБАТЮК

 

 

 

ЗВІТ

про кількість запитів на інформацію в

Кельменецьку райдержадміністрацію за січень-березень 2020 року

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» протягом I кварталу 2020 року забезпечено розгляд 6 інформаційних запитів до Кельменецької районної державної адміністрації, що в порівняні із І кварталом 2019 року на 2 запити більше. За січень-березень 2020 року електронною поштою подано 5 запити, 2 –  поштою. Від юридичних осіб надійшло 6 запити, що складає 86% від загальної кількості, від фізичних осіб - 1 запит або 14%.

  У запитах запитувалася інформація: 1.чи існує в статутах юридичних осіб СГК «Бабинський» та ТОВ «Бабинське»…;  копії посадових інструкцій (чинних станом 10.01.2020) всіх державних службовців; інформація щодо надання публічної інформації, надати відомості про суму затвердженого бюджету в розрізі навчальних закладів всіх рівнів акредитації Кельменецької райдержадміністрації на видатки на придбання інтерактивного та комп’ютерного обладнання; кількість жінок і чоловіків держслужбовців, що займали посади категорії А та Б станом на 2016, 2017 та 2018 роки у Чернівецькій області; поповнення вихідних даних, кількість створених ОСББ; про преміювання кожного працівника обласної і районних адміністрацій за 2017-2020 роки; щодо надання копій рішень сесій Кельменецької районної ради №1145-5/07 від 28.02.2007.

Всі інформаційні запити були розглянуті згідно вимог чинного законодавства.

ЗВІТ

про кількість запитів на інформацію в

Кельменецьку райдержадміністрацію за січень-червень 2020 року

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» протягом I півріччя 2020 року забезпечено розгляд 14 інформаційних запитів до Кельменецької районної державної адміністрації, що в порівняні із І півріччям 2019 року на 6 запитів більше. За січень-червень 2020 року електронною поштою подано 12 запити, 2 –  поштою. Від юридичних осіб надійшло 6 запити, що складає 86% від загальної кількості, від фізичних осіб - 1 запит або 7%, від об’єднань громадян – 1 запит або 7%.

  У запитах запитувалася інформація: 1.чи існує в статутах юридичних осіб СГК «Бабинський» та ТОВ «Бабинське»…;  копії посадових інструкцій (чинних станом 10.01.2020) всіх державних службовців; інформація щодо надання публічної інформації, надати відомості про суму затвердженого бюджету в розрізі навчальних закладів всіх рівнів акредитації Кельменецької райдержадміністрації на видатки на придбання інтерактивного та комп’ютерного обладнання; кількість жінок і чоловіків держслужбовців, що займали посади категорії А та Б станом на 2016, 2017 та 2018 роки у Чернівецькій області; поповнення вихідних даних, кількість створених ОСББ; про преміювання кожного працівника обласної і районних адміністрацій за 2017-2020 роки; щодо надання копій рішень сесій Кельменецької районної ради №1145-5/07 від 28.02.2007, скільки коштів з державного бюджету  виділено та витрачено на обслуговування обсерваторів, перелік кому саме було виплачена премія і в якому саме розмірі починаючи з 12.03.2020, інформацію про обсяги отриманої медичної субвенції з державного бюджету на доплату лікарям, перелік населених пунктів Чернівецької області, де облаштовані блокпости, чи ухвалено рішення на рівні області з приводу особливих заходів стосовно поховання померлих від коронавірусу, чи є на продаж машина ГАЗ-14, перелік призначень у  період карантину на посаду кат. Б. про призначення на посаду за контрактом.

Всі інформаційні запити були розглянуті згідно вимог чинного законодавства.

 

Головний спеціаліст відділу

документообігу та звернень

громадян апарату райдержадміністрації                       Сергій ТУРЖАНСЬКИЙ

 

ЗВІТ

про кількість запитів на інформацію в

Кельменецьку райдержадміністрацію за січень-вересень 2020 року

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» за 9 місяців 2020 року забезпечено розгляд 14 інформаційних запитів до Кельменецької районної державної адміністрації. За січень-вересень 2020 року електронною поштою подано 12 запити, 2 –  поштою. Від юридичних осіб надійшло 6 запити, що складає 86% від загальної кількості, від фізичних осіб - 1 запит або 7%, від об’єднань громадян – 1 запит або 7%.

  У запитах запитувалася інформація: 1.чи існує в статутах юридичних осіб СГК «Бабинський» та ТОВ «Бабинське»…;  копії посадових інструкцій (чинних станом 10.01.2020) всіх державних службовців; інформація щодо надання публічної інформації, надати відомості про суму затвердженого бюджету в розрізі навчальних закладів всіх рівнів акредитації Кельменецької райдержадміністрації на видатки на придбання інтерактивного та комп’ютерного обладнання; кількість жінок і чоловіків держслужбовців, що займали посади категорії А та Б станом на 2016, 2017 та 2018 роки у Чернівецькій області; поповнення вихідних даних, кількість створених ОСББ; про преміювання кожного працівника обласної і районних адміністрацій за 2017-2020 роки; щодо надання копій рішень сесій Кельменецької районної ради №1145-5/07 від 28.02.2007, скільки коштів з державного бюджету  виділено та витрачено на обслуговування обсерваторів, перелік кому саме було виплачена премія і в якому саме розмірі починаючи з 12.03.2020, інформацію про обсяги отриманої медичної субвенції з державного бюджету на доплату лікарям, перелік населених пунктів Чернівецької області, де облаштовані блокпости, чи ухвалено рішення на рівні області з приводу особливих заходів стосовно поховання померлих від коронавірусу, чи є на продаж машина ГАЗ-14, перелік призначень у  період карантину на посаду кат. Б. про призначення на посаду за контрактом.

Всі інформаційні запити були розглянуті згідно вимог чинного законодавства.

 

Головний спеціаліст відділу

документообігу та звернень

громадян апарату райдержадміністрації                       Сергій ТУРЖАНСЬКИЙ

 

ЗВІТ

про кількість запитів на інформацію в

Кельменецьку райдержадміністрацію за січень-грудень 2019 року

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» впродовж 2019 року забезпечено розгляд 20 інформаційних запитів до Кельменецької районної державної адміністрації. За звітний період  електронною поштою подано 18 запитів, 1 –  особисто, 1 – поштовим зв’язком. Від юридичних осіб надійшло 16 запитів, що складає 80% від загальної кількості, від фізичних осіб - 4 запити або 20%.

         У запитах запитувалася інформація про відшкодування з обласного бюджету за пільгові перевезення пасажирів; про контактні дані агрофірм і фермерських господарств району; про ОСББ «Сагайдачного 76»; розклад руху приміських автобусів в межах району, про виборчі дільниці згідно переліку, чи функціонує в області спостережна комісія, скільки закуплено автобусів для комунального транспорту міст протягом 2011-2019 років, кількість комунальних установ, інформація у соціальній сфері, перелік суб’єктів господарської діяльності, про вжиті заходи щодо виконання ЗУ «Про забезпечення функціонування української мови як державної», контактні дані підприємств, що здійснюють діяльність у сфері птахівництва, про утворення та утилізацію відходів гуми, зношених шин, пластмаси,  відпрацьованих нафтопродуктів і нафти, інформація про кінотеатри у області, інформація про діяльність громадської ради та проведення консультацій з громадськістю, інформація про харчоблоки впровадження системи НАССР, інформація про розмір заробітної плати сільських холів, голови райдержадміністрації, інформація про врегулювання діяльності з торгівлі за межами торгового приміщення (вулична торгівля), прийняття  рішення, що регулює порядок здійснення та організація вуличної пересувної торгівлі, про рішення органів місцевого самоврядування щодо обмеження та заборони продажу алкогольних напоїв.  

Всі інформаційні запити були розглянуті згідно вимог чинного законодавства.

 

Начальник відділу з питань

внутрішньої політики, організаційної роботи

та доступу до публічної інформації  апарату

районної державної  адміністрації                                                Інна РАРЕНКО

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» протягом I півріччя 2019 року забезпечено розгляд 8 інформаційних запитів до Кельменецької районної державної адміністрації. За звітний період 2019 року електронною поштою подано 7 запитів, 1 –  особисто. Від юридичних осіб надійшло 6 запитів, що складає 75% від загальної кількості, від фізичних осіб - 2 запити або 25%.

         У запитах запитувалася інформація про відшкодування з обласного бюджету за пільгові перевезення пасажирів; про контактні дані агрофірм і фермерських господарств району; про ОСББ «Сагайдачного 76»; розклад руху приміських автобусів в межах району, про виборчі дільниці згідно переліку, чи функціонує в області спостережна комісія, скільки закуплено автобусів для комунального транспорту міст протягом 2011-2019 років.

Всі інформаційні запити були розглянуті згідно вимог чинного законодавства.

 

 

 

Начальник відділу з питань

внутрішньої політики, організаційної роботи

та доступу до публічної інформації  апарату

районної державної  адміністрації                                                           І.Раренко

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» за 9 місяців 2020 року забезпечено розгляд 18 інформаційних запитів до Кельменецької районної державної адміністрації. За січень-грудень 2020 року електронною поштою подано 16 запитів, 2 –  поштою. Від юридичних осіб надійшло 14 запитів, що складає 78% від загальної кількості, від фізичних осіб - 3 запити або 17%, від об’єднань громадян – 1 запит або 5%.

  У запитах запитувалася інформація: 1.чи існує в статутах юридичних осіб СГК «Бабинський» та ТОВ «Бабинське»…;  копії посадових інструкцій (чинних станом 10.01.2020) всіх державних службовців; інформація щодо надання публічної інформації, надати відомості про суму затвердженого бюджету в розрізі навчальних закладів всіх рівнів акредитації Кельменецької райдержадміністрації на видатки на придбання інтерактивного та комп’ютерного обладнання; кількість жінок і чоловіків держслужбовців, що займали посади категорії А та Б станом на 2016, 2017 та 2018 роки у Чернівецькій області; поповнення вихідних даних, кількість створених ОСББ; про преміювання кожного працівника обласної і районних адміністрацій за 2017-2020 роки; щодо надання копій рішень сесій Кельменецької районної ради №1145-5/07 від 28.02.2007, скільки коштів з державного бюджету  виділено та витрачено на обслуговування обсерваторів, перелік кому саме було виплачена премія і в якому саме розмірі починаючи з 12.03.2020, інформацію про обсяги отриманої медичної субвенції з державного бюджету на доплату лікарям, перелік населених пунктів Чернівецької області, де облаштовані блокпости, чи ухвалено рішення на рівні області з приводу особливих заходів стосовно поховання померлих від коронавірусу, чи є на продаж машина ГАЗ-14, перелік призначень у  період карантину на посаду кат. Б. про призначення на посаду за контрактом, обсяг коштів та з якого фонду Кельменецька РДА виділили для фінансування заходів із виконання Порядку здійснення протиепідеміологічних заходів під час організації та проведення виборів, інформація, чи є у вашому населеному пункті об’єкти велосипедної інфраструктури (велосипедні доріжки, парковки),  копію акта приймання-передавання реєстраційної справи на зберігання або належно оформлений витяг з такого акта в частині, про направлення на альтернативну службу.

Всі інформаційні запити були розглянуті згідно вимог чинного законодавства.

 

Головний спеціаліст відділу

документообігу та звернень

громадян апарату райдержадміністрації                       Сергій ТУРЖАНСЬКИЙ